به دلیل نوسان قیمت ها، برای اطلاع دقیق تعرفه با واحد فروش تماس بگرید.